รายงานการประชุมพิจารณา ทวนทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ

-

กิจกรรมตลาด

 

มีกิจกรรมทำความสะอาดในตลาด
 มีโต๊ะหรือชั้นวางจำหน่ายสินค้าสูงกว่าพื้นไม่ต่ำกว่า 60 เซนติเมตร
 มีตราชั่ง ชั่งน้ำหนักในการจำหน่ายสินค้า
 มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท
 มีพื้นที่ให้ออกกำลังกายในตลาดของผู้ค้าหรือผู้ซื้อ

 

 

 

 

 

คลังความรู้

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ เทศบาล

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

หนังสือราชการ สถ.