คณะผู้บริหาร

 

คณะผู้บริหาร

                                               
 
 
 
นายประนอม  ไชยเดช
นายกเทศมนตรีตำบลกุดหมากไฟ
081-3929359 
 
     

          นางประเสริฐ  ดอนวิชา         

 รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดหมากไฟ

087-6146167 
 
นายสัตตภพ  แสนพันดร
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดหมากไฟ
098-5870941
                                      
     
นายอุทัย  บุตรแสง
เลขานายกเทศมนตรีตำบลกุดหมากไฟ
086-8420743
 
นายวุฒิพงศ์  พุฒพันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกุดหมากไฟ
080-0086427