สำนักปลัด

 

สำนักปลัด

 
 
 
สิบเอกสมพงษ์  สาระรัตน์
 
 
ปลัดเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ
 
 
 
 
 นางบัณฑิตา  ลีลาศ
 
นายยุทธกร  โพธิ์ไหม 
 รองปลัดเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ
 
รองปลัดเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ 
 
 
 
 

 

 

 
นายรัชชานนท์  สิงห์คำ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
พ.จ.อ.อัมพร  ศิริสำราญ
นายสุนทร  ประคองสุข
นางสาวกรรณิกา  จันทะไทย
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญงานการ
 
 
 ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  สุจันทา
จ.อ.ทรงศักดิ์  จันทรังษ์
นางสาวนิตยา  ลมกาหลง
 นักจัดการงาานทั่วไป ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ
 
 
 
 นายกรกช  บุตรมา  นางจันทร์ฉาย  หลักบ้าน นายสุพจน์  พลบูรณ์ 
 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างประจำ)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 นายชัยยุทธ  พลบูรณ์ นางสาวฌณมนต์  นิลภูมิ  นายอธิชัย  ชินคำ
 พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
 
 
 
 นายไพรบูลย์  อัสวะภูมิ นายสุทธินันท์  รณเรืองฤทธิ์ นายชัยชาญ  สุทธิแสน 
 พนักงานขับรถบรรทุก พนักงานขับรถยนต์  พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 นายชัชวาล  พัฒนชัย นางสาวภัทรภรณ์  มูลเมือง  นายสราวุธ  ไชยคำภา
 พนักงานดับเพลิง คนงานทั่วไป  พนักงานดับเพลิง
 
 
 
 นายนัฐพงศ์  แก้วสะเทือน  นางสาวศรีสุดา  ปัณณราช นายอุดรมศักดิ์  ปัณณราช 
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป 
 
 
 

 

นายสาคร  บำรุง
คนงานทั่วไป 
 
     
 
 
 
     
     
 
 
 
     
     
 
 
 
     
     
   
 
     
     

 

 

หนังสือราชการ สถ.