ส่วนราชการ

สำนักปลัดเทศบาล

 

สำนักปลัดเทศบาล

 
 
 
นายรัชชานนท์  สิงห์คำ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
094-5419145 
 
ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  สุจันทา
นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ
 
 นายสุนทร  ประคองสุข
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวกรรณิกา  จันทะไทย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     
 
- ว่าง -
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
 
นายพงศกร  แสงรังสี
นักวิชาการสาธารณสุข
 
นายสัมฤทธิ์  พวงพุฒ
นิติกร
 

 

 

จ่าเอกทรงศักดิ์  จันทะรังษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
จ่าสิบเอกสายันต์  สุนทรวัฒน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
  นางจันทร์ฉาย  หลักบ้าน
นักทรัพยากรบุคคล(ลูกจ้างประจำ)
 
 
 
นางสาวฌณมนต์  นิลภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายกรกช  บุตรมา
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 นายชัยยุทธ  พลบูรณ์

พนักงานขับรถยนต์

 

     
นายสุทธินันท์  รณเรืองฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
นายสุพจน์  พลบูรณ์ 
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 นายไพรบูลย์  อัสวะภูมิ

พนักงานขับรถบรรทุก  

 

 
นายชัยชาญ  สุทธิแสน 
 พนักงานขับรถยนต์
นายอธิชัย  ชินคำ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

นายสิทธิศักดิ์  โนนยาง

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

 

 
 
 
นางสาวภัทราภรณ์  มูลเมือง
คนงานทั่วไป

 

นายอุดมศักดิ์  ปัณณราช 
คนงานทั่วไป 

 

  นางสาวปัทมนิภา  ปัณณราช
คนงานทั่วไป 

 

   

 นายสาคร  บำรุง

คนงานทั่วไป
 

นายวิชัย  มหาหิงษ์

คนงานประจำรถขยะ

 

นายประสิทธิ  สารพันธ์แก้ว
คนงานทั่วไป
 

 

 

 นายคำพูล  ฟ้าฮื้ม

คนงานประจำรถขยะ

 

นายกิตติพงษ์  แจ่มศักดิ์

คนงานทั่วไป 

 

 นายชาตรี  สีทอง

พนักงานดับเพลิง

 

 
   
นางยุภาวดี จันโนนแซง
แม่บ้าน 

 

นางวราภรณ์  ฉลาดแย้ม

แม่บ้าน

ยาริสา  ชะนะบุญ 

จ้างเหมาบริการ