ส่วนราชการ

สำนักปลัดเทศบาล

 

สำนักปลัดเทศบาล

 
 
 
นายรัชชานนท์  สิงห์คำ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
042-125299 
 
 
 
พ.จ.อ.อัมพร  ศิริสำราญ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ   
 นายสุนทร  ประคองสุข
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวกรรณิกา  จันทะไทย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     
 
  ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์  สุจันทา
 นักจัดการงาานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวนิตยา  ลมกาหลง
 นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
 จ.อ.ทรงศักดิ์  จันทรังษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

 

 

นายสัมฤทธิ์  พวงพุฒ 
นิติกร
 นายพงศกร  แสงรังสี
นักวิชาการสาธารณะสุข
  นางจันทร์ฉาย  หลักบ้าน
นักทรัพยากรบุคคล(ลูกจ้างประจำ)
 
 
 นายกรกช  บุตรมา
 ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
 
นายสุพจน์  พลบูรณ์ 
 พนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย
 นางสาวฌณมนต์  นิลภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
     
นายอธิชัย  ชินคำ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
นายไพรบูลย์  อัสวะภูมิ
 พนักงานขับรถบรรทุก

นายสุทธินันท์  รณเรืองฤทธิ์

พนักงานขับรถยนต์

 

   
นายชัยชาญ  สุทธิแสน 
 พนักงานขับรถยนต์
นายชัยยุทธ  พลบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์

นายสราวุธ  ไชยคำภา

 พนักงานดับเพลิง

 

 
 
 
นางสาวภัทราภรณ์  มูลเมือง
คนงานทั่วไป

 

นายอุดมศักดิ์  ปัณณราช 
คนงานทั่วไป 
  นางสาวศรีสุดา  ปัณณราช
คนงานทั่วไป 
     

 

นายสาคร  บำรุง
คนงานทั่วไป

นางยุภาวดี จันโนนแซง
แม่บ้าน 
 
   

 

 
     
 
 
 

 

   
     
 
 
 
     
     
 
 
 
     
     
 
 
 
     
     
   
 
     
     

 

 

หนังสือราชการ สถ.