กองคลัง

 

กองคลัง

 
 
 
นางสาวนิจสิรี  อัคเทพ
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 093-0917596
 
 
นางสาวปริณดา  เสียงใส
 
นางสาวพจนา  วิบูลย์กุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
 
 
   

 

 

 นางสาวพรทิวา  แก้วมะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 นายศิริชัย  ชิณวงศ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ปฏิบัติงาน

 
 
 
 
 
นางสาวสุพัตรา  จันมาลา
นางสาวจิตติมา  เหล่าไชย
นางสาวศิวนาถ  สิทธินาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
 นางสาวคัทรียา  หลวงประเสริฐ
นางสาววนิดา  พันพรม
นายจักรพนธ์  หลาบหนองแสง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 นางสาวกรชนก  บัวหอม
นางสาวนิตยา  นามวงษ์ษา   
 พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ