กองช่าง

 

กองช่าง

 
 
 
นายเจตน์  จันทรเสนา
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
090-2516574
 
 
 
 
   นายสุริยะ  จันทะนาม  
 
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
 

นายอภิชาติ  ตูมทอง 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายสราวุธ  แก้วสะเทือน 

 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวเกศชฏาภรณ์ ภูตาเพิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

     
 
         

นายนฤพจน์  ไชยสงค์
พนักงานขับรถบรรทุกอเนกประสงค์

นายณัฐพงษ์ แก้วสะเทือน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

 นายสุริยา  สีโท

คนงานทั่วไป

 
 
          

 

 นางสาวทักษพร  ศรีจันทร์
จ้างเหมาบริการ

นายพิทยา พรแก้ว

คนงานทั่วไป

 

นายศักดิ์ดา  ดอนวิชา

คนงานทั่วไป