กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 
- ว่าง -
 
 
 
 
 
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
 
 
- ว่าง - 
 
   
 
 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 
 
 
   

 

 

   
นางสาวอาภาพร  พรแก้ว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 

 

 

 นางสาวกฤษณา  พลบูลณ์
คนงานทั่วไป