กองสวัสดิการสังคม

 

กองสวัสดิการสังคม

 
 
 
นางวิยะดา  พรรณารักษ์
 
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 088-5522056
 
 

 
 
   นายวุฒิชัย  อุตระศรี  
 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
 
 
 

 

นางสาวอิศราภรณ์  สุขสาเกต

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

 

 

 นางสาวรัตน์ติยากร  นามภูมี

คนงานทั่วไป