หัวหน้าส่วนราชการ

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
 
สิบเอกสมพงษ์  สาระรัตน์
ปลัดเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ
081-8735497
 
     
 

 

 

 
นายยุทธกร โพธิ์ไหม
รองปลัดเทศบาลตำบล
กุดหมากไฟ
084-4285940
 

นางบัณฑิตา ลีลาศ
รองปลัดเทศบาลตำบล
กุดหมากไฟ
099-1705551

 

   

นายรัชชานนท์  สิงห์คำ

หัวหน้าสำนักปลัด 

094-5419145

นางสาวนิจสิริ  อัคเทพ

ผอ.กองคลัง 

 093-0917596

 นายเจตต์  จันทรเสนา

ผอ.กองช่าง

090-2516574

     

นางสาวสุมาลี  จันทะไทย

ผอ.กองยุทธศาสตรืและงบประมาณ 

095-6696595

 นางวงเดือน อาริยะจารย์

ผอ.กองการศึกษา

089-7557466

นางวิยะดา  พรรณารักษ์
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
088-5522056