ส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
 
สิบเอกสมพงษ์  สาระรัตน์
ปลัดเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ
081-8735497
 
     
 

 

 

 
นายยุทธกร โพธิ์ไหม
รองปลัดเทศบาลตำบล
กุดหมากไฟ
084-4285940
 

นางบัณฑิตา ลีลาศ
รองปลัดเทศบาลตำบล
กุดหมากไฟ
099-1705551

 

   

นายรัชชานนท์  สิงห์คำ

หัวหน้าสำนักปลัด 

094-5419145

นางสาวนิจสิริ  อัคเทพ

ผอ.กองคลัง 

 093-0917596

 นายเจตต์  จันทรเสนา

ผอ.กองช่าง

090-2516574

     

นางสาวสุมาลี  จันทะไทย

ผอ.กองยุทธศาสตรืและงบประมาณ 

095-6696595

 นางวงเดือน อาริยะจารย์

ผอ.กองการศึกษา

089-7557466

นางวิยะดา  พรรณารักษ์
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
088-5522056
   

 

 
     
 
 
 

 

   
     
 
 
 
     
     
 
 
 
     
     
 
 
 
     
     
   
 
     
     

 

 

กองคลัง

 

กองคลัง

 
 
 
นางสาวนิจสิรี  อัคเทพ
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 093-0917596
 
 
นางสาวปริณดา  เสียงใส
 
นางสาวพจนา  วิบูลย์กุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
 
 
   

 

 

 นางสาวพรทิวา  แก้วมะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 นายศิริชัย  ชิณวงศ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ปฏิบัติงาน

 
 
 
 
 
นางสาวสุพัตรา  จันมาลา
นางสาวจิตติมา  เหล่าไชย
นางสาวศิวนาถ  สิทธินาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
 นางสาวคัทรียา  หลวงประเสริฐ
นางสาววนิดา  พันพรม
นายจักรพนธ์  หลาบหนองแสง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 นางสาวกรชนก  บัวหอม
นางสาวนิตยา  นามวงษ์ษา   
 พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ   

 

 

กองสวัสดิการสังคม

 

กองสวัสดิการสังคม

 
 
 
นางวิยะดา  พรรณารักษ์
 
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 088-5522056
 
 

 
 
   นายวุฒิชัย  อุตระศรี  
 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
 
 
 

 

นางสาวอิศราภรณ์  สุขสาเกต

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

 

 

 นางสาวรัตน์ติยากร  นามภูมี

คนงานทั่วไป

     
     

 

 

กองการศึกษา

 

กองการศึกษา

 
 
 
นางวงเดือน  อาริยะจารย์
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
  089-5691073  
   
 
นางกาญจนา  ภูชุม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 นางสาวสุภาดา  สุริยะ
คนงานทั่วไป
 

 นางสาวกนกพร สิทธินาม

คนงานทั่วไป

 

   
 
 

 

   
     
     
     

 

 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 
- ว่าง -
 
 
 
 
 
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 
 
 
- ว่าง - 
 
   
 
 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 
 
 
   

 

 

   
นางสาวอาภาพร  พรแก้ว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 

 

 

 นางสาวกฤษณา  พลบูลณ์
คนงานทั่วไป