ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

- ประชาสัมพันธ์ พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3)

-  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

-  ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางแยกถนนจรดเทศ  ถึงทางแยกถนนธรรมาภิรักษ์  หมู่  9  ขนาดกว้าง  6.50  เมตร  ยาว  140  หนา  0.15  เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 กรมการปกครอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 11  สายถนนเลย์ไลย์ไปลำห้วยอ่าง  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท1-01  กรมการปกครอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง  บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

- หนังสือรับรองการทำประโยชน์  ประภท  น.ส3ก. เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ

- โฉนดที่ดินเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ

- ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566

- ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง  บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

- ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  ประจำปี 2566

- ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง  ราคากลางและการคำนวณราคากลางซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  ๑๑๐  กิโลวัตต์  จำนวน  ๑  คัน ตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาาีป้าย  ประจำปี  ๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง  กำหนดยื่นแบบชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญํติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ E๐๑-๒๕๖๖ การซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์  สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์  สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบัญญัติ  เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบัญญัติ  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง  ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ พ.ศ.๒๕๖๔

คำสั่งเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล  ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่งเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง/สำนักปลัด

คำสั่งเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง  ให้รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่งเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง  มอบอำนาจให้พนักงานเทศบาล  ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

ประกาศเรื่อง  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 

แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ

สรุปผลการประเมินโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ 

แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน 

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล 

การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ 

ขอความร่วมมือพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ 

ประกาศ  การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

ประกาศ  การรับลงทะเบียนยังชีพผู้ป่วยเอดส์  

ประกาศ  โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

ประกาศ  ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

ประกาศ  ขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุ  

ประกาศ  การลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ ผู้สูงอายุตามประเพณี 

ประกาศ  การขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุเสียชีวิตไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

ประกาศ  การรับลงทะเบียนยังชีพคนพิการ เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  

ประกาศ  รายละเอียดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  

แบบให้คะแนนและข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ วันที่ 1 มี.ค.2565 - 31 พ.ค.2565 

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงฉบับที่ 1 ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

ประกาศปิดตลาดนัดคลองถมเทศบาลตำบลกุดหมากไฟเป็นการชั่วคราว เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศเทศบาล เรื่อง เลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง การแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทสมนตรี

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกุดหมากไฟ

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ