ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เทศบัญญัติ  เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบัญญัติ  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง  ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ พ.ศ.๒๕๖๔

คำสั่งเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล  ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่งเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง/สำนักปลัด

คำสั่งเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง  ให้รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่งเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง  มอบอำนาจให้พนักงานเทศบาล  ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ

ประกาศเรื่อง  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 

แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ

สรุปผลการประเมินโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ 

แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน 

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล 

การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ 

ขอความร่วมมือพนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ 

ประกาศ  การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

ประกาศ  การรับลงทะเบียนยังชีพผู้ป่วยเอดส์  

ประกาศ  โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

ประกาศ  ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

ประกาศ  ขั้นตอนการขอรับเงินค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุ  

ประกาศ  การลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ ผู้สูงอายุตามประเพณี 

ประกาศ  การขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุเสียชีวิตไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

ประกาศ  การรับลงทะเบียนยังชีพคนพิการ เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  

ประกาศ  รายละเอียดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  

แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  

แบบให้คะแนนและข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ วันที่ 1 มี.ค.2565 - 31 พ.ค.2565 

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงฉบับที่ 1 ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

ประกาศปิดตลาดนัดคลองถมเทศบาลตำบลกุดหมากไฟเป็นการชั่วคราว เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศเทศบาล เรื่อง เลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง การแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทสมนตรี

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกุดหมากไฟ

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ