ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงฉบับที่ 1 ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

ประกาศปิดตลาดนัดคลองถมเทศบาลตำบลกุดหมากไฟเป็นการชั่วคราว เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศเทศบาล เรื่อง เลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง การแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทสมนตรี

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกุดหมากไฟ

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกุดหมากไฟที่ได้รับรับสมัครรับเลือกตั้ง 

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ 

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกุดหมากไฟ 

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟและนายกเทศมนตรีตำบลกุดหมากไฟ 

มอบหมายการปฏิบัติราชการของปลัดเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการมีส่วมร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ

ประกาศ รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่องบังคับใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ปรับปรุงฉบับที่ 1

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

หนังสือราชการ สถ.