ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท

แบบฟอร์มเบิกค่าเช่าบ้าน

           แบบฟอร์มเบิกค่าเช่าบ้าน 6006

           แบบฟอร์มเบิกค่าเช่าบ้าน 6005

แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
          ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)

           หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7132)

           หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7133)

           แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือไปปฏิบัติราชการต่าง    ส่วนราชการผู้เบิก (แบบ 7134)

แบบฟอร์มเบิกค่าเล่าเรียนบุตร         

         - ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7218)

         - หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7219)

         - หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7220)

         - หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีผู้มีสิทธิได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ (แบบ 7221)


ใบมอบฉันทะ

คำร้องทั่วไป

แบบฟอร์มเสนอโครงการ

แบบฟอร์มขอซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง

Additional information