:. วิสัยทัศน์ .:

 

              องค์กรสู่มาตรฐาน  บ้านเมืองพัฒนา

           ชาวประชามั่นคง

            ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง