ประกาศ รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่องบังคับใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ปรับปรุงฉบับที่ 1

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

      คำสั่งเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ ที่ ๒๗๘/๒๕๕๖  เรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ

คำสั่งเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ ที่ 166/2559 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ 

     ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง บังคับใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

     ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง การมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

     ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล

      ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือก เปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  คลิ๊กรายละเอียด 

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง นโยบายและกรอบแนวทางในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก