เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรื่อง  การประกาศใช้เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง  การประกาศใช้เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง  การประกาศใช้เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ  พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง  การประกาศใช้เทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง  การประกาศใช้เทศบัญญัติตลาด  พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง  การประกาศใช้เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.๒๕๖๒ 

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่องการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562