ฝ่ายนิติบัญญัติ

 

สภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ

 
 
 
 
นายอ่อนตา ผาวิชัย
ประธานสภา 
089-5754133
 
     
     
 
นายพงษ์ศักดิ์  หนองผือ
รองประธานสภา 
098-1014330
 
   

 

     
 
ว่าที่ ร้อยตรีหญิง ธนาภา  ทุงฤทธิ์
เลขานุการสภา 
084-4119624
 
 

 

 

สมาชิกสภาเขต 1 
 
 สมาชิกสภาเขต 2 
 

 

 

 นายธีระพงษ์  สาระสัตย์

061-1613649

 

นายประดิษฐ์  สุระมาต

093-3535360 

   
 
     

 นางปราณี  โสพรหม

084-5191075

 

นายคณิต  สุโพธิ์เมือง

065-2862318 

 
 
 

 

   

 นายอร่าม ศรีด้วง

081-0503585

 

 นางบัวไลย์  พลดร

086-4590422

 
 
 
     

 นายณัฎฐ์ชัยกร แก้วมาตร

095-1955428

 

 นายบุญเส็ง  พรมทอง

098-1897632

 
 
 
     

 นายสมศักดิ์  เขียวน้ำชุม

098-1014330