รายงานการประชุมส่วนราชการภายในตำบลกุดหมากไฟ

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในตำบลกุดหมากไฟ

เดือนธันวาคม 2564

เดือนพฤษภาคม 2565

ลานกีฬาท้องถิ่น

ข้อมูลลานกีฬาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ฉบับที่ ๓

หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ฉบับที่ ๒ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย

หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ ฉบับที่ ๒

หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และเงื่อนไงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  

หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน  สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครูของเทศบาล 

หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง  การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

การคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฉบับที่ ๒

หลักเกณฑ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล