รายงานทางการเงิน

รายรับ-รายจ่าย

รายรับ

รายรับ

รายรับจริง

ปี 2556

ประมาณการ

ปี 2557

ประมาณการ

ปี 2558

รายได้จัดเก็บเอง

 

 

 

    หมวดภาษีอากร

144,469

140,000

150,000

    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

61,696

50,000

50,000

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

380,311.82

200,000

200,000

    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

-

-

-

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

153,605

200,000

200,000

    หมวดรายได้จากทุน

-

-

-

    รวมรายได้จัดเก็บเอง

739,476.82

590,000

600,000

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

 

 

 

    หมวดภาษีจัดสรร

46,413,163.98

30,298,000

33,298,000

    รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

46,413,163.98

30,298,000

33,298,000

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

 

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

11,119,751

11,000,000

11,000,000

    รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

11,119,751

11,000,000

11,000,000

รวม

58,272,996.80

41,888,000

44,898,000

รายจ่าย

รายจ่าย

รายจ่ายจริง

ปี 2556

ประมาณการ

ปี 2557

ประมาณการ

ปี 2558

    งบกลาง

1,802,010

2,745,000

2,155,400

    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)

8,050,141

11,629,860

13,579,320

    งบดำเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

7,911,068.22

15,122,080

16,032,460

    งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

8,979,287.22

9,054,060

8,809,820

    งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)

               144,465

-

-

    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)

2,052,665

3,337,000

4,321,000

รวมจ่ายจากงบประมาณ

28,939,636.44

41,888,000

44,898,000