รายงานการประชุมสภาเทศบาล

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยวิสาสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยวิสาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยวิสาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562