รายงานการประชุมสภาเทศบาล

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมันวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ 

- รูปภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

- รายงานการประชุมสภาเทสบาลตำบลกุดหมากไฟ สมันวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑

- รายงานการประชุมสภาเทสบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยแรก

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

- รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

- คำสั่งสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง แต่งต้้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

- คำสั่งสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ.2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยวิสาสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยวิสาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยวิสาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562