แบบลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี พ.ศ.2561

แบบลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี พ.ศ.2561 ส่วนที่ 1

แบบลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี พ.ศ.2561 ส่วนที่ 2

 ** เอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด **

- แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุน ดร.01

- แบบรับรองรายได้ ดร.02

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหญิงตั้งครรภ์ / มารดา

- สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หน้า 1

- สำเนาสูติบัตร

- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

- สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับรองรายได้ (ผู้ใหญ่บ้าน)

 

                                                                                                                                    สแกนแบบ QR CODE ดร.01                                           สแกนแบบ QR CODE ดร.02