กิจกรรมตลาด

 

มีกิจกรรมทำความสะอาดในตลาด
 มีโต๊ะหรือชั้นวางจำหน่ายสินค้าสูงกว่าพื้นไม่ต่ำกว่า 60 เซนติเมตร
 มีตราชั่ง ชั่งน้ำหนักในการจำหน่ายสินค้า
 มีภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท
 มีพื้นที่ให้ออกกำลังกายในตลาดของผู้ค้าหรือผู้ซื้อ