งานสภาเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยแรก

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

ประกาศาสภาเทศบาลตำบลกุหมากไฟ เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟคณะกรรมการแปรญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยแรก ครัังที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัังที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัังที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัังที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัังที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4  ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยที่่ 1 ครั้งที่ 1

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยที่3  ครั้งที่ 1

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ  สมัยที่4

 ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563