งานสภาเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยแรก

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

ประกาศาสภาเทศบาลตำบลกุหมากไฟ เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟคณะกรรมการแปรญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563