มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคคลากรในองค์กร

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน