อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล
      

 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496

และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  14)  พ.ศ.  2562

***************************************

 

          มาตรา  50  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล  ดังต่อไปนี้

(1)     รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(2)     ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

(2/1)  รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  การดูแลการจราจร  และส่งเสริม  สนับสนุน หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(3)    รักษาความสะอาดของถนน   หรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(4)    ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(5)    ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(6)    จัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา  และการฝึกอบรม  ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก

(7)    ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ

(8)    บำรุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(9)    หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล  การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ  จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทำงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ  การประเมินผลการ  ปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการ  นั้น  และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา  51  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลอาจทำกิจการใด ๆ  ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

(1)     ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

(2)    ให้มีโรงฆ่าสัตว์

(3)    ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

(4)    ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

(5)    บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

(6)    ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

(7)    ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(8)    ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

(9)    เทศพาณิชย์

 

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ

**********************

 

มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

(1)     กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจาก

1.1      อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง

1.2      ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

1.3      ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัด  และจังหวัด  โดยให้เน้นการดำเนินการใน

ยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง  เช่น  การแก้ไขปัญหาความยากจน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1.4      กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด

1.5      นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ

1.6      แผนชุมชน  ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา  ให้คำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น  และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ  มาประกอบการพิจารณาด้วย

(2)     ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา  การให้เทศบาลนำปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  ให้เสนอปัญหาความต้องการไปยัง  องค์การปบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่

(3)    พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินการ

(4)    ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนด  ขอบข่ายและรายละเอียดของงานตาม  ข้อ  19  (2)

(5)    พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(6)    แต่งตั้งที่ปรึกษา  คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ

          คำขวัญตำบลกุดหมากไฟ

          “ต้นน้ำลำห้วยหลวง  สวนมะม่วงนอกฤดู  เลิศหรูผ้าไหมทอมือ  เลื่องลือน้ำตกหินตั้ง  มั่งคั่งเศรษฐกิจพอเพียง  เจริญรุ่งเรืองเมืองพุทธศาสน์  ทำบุญรวมญาติงานประเพณี”

          จากปัญหาและความต้องการซึ่งได้จากการระดมความคิดจากทุกภาคส่วน  ปัญหาและความต้องการ  จากส่วนราชการต่าง ๆ  รวมทั้งแผนชุมชน  เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  ได้วิเคราะห์ศักยภาพของตนเองแล้วกำหนด  วิสัยทัศน์ของเทศบาล  ไว้ดังนี้

          วิสัยทัศน์

          “องค์กรสู่มาตรฐาน  บ้านเมืองพัฒนา  ชาวประชามั่นคง  ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง”

     พันธกิจ

 1. ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ไฟฟ้า  ประปา  ให้ได้

มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

 1. ฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
 2. จัดให้มีแหล่งน้ำที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 3. ส่งเสริมการศึกษา  ให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
 4. ส่งเสริม  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
 5. ส่งเสริมบริการสาธารณสุขมูลฐาน  ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
 6. บริหารจัดการ  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
 7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได้ตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง

 1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 2. พัฒนาองค์กรสู่ระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวาง

แผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

 1. ปรับปรุงกระบวนงานลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 

รวดเร็วในการบริการและอำนวยความสะดวก  ด้วยความประทับใจ

 

     จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. การคมนาคมทางบกและทางน้ำมีความสะดวกรวดเร็ว  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ไฟฟ้า 

ประปา  เพียงพอและทั่วถึง

 1. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง
 2. มีน้ำเพียงพอกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 3. ส่งเสริมการศึกษา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและขนบธรรมเนียมประเพณี
 4. ประชาชนมีสุขภาพดี
 5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน
 6. จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้ราษฎร
 7. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 8. ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 9. ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุได้รับการดูแลช่วยเหลือ
 10. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนทันสมัยเพิ่มขึ้น
 11. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามแนวธรรมาภิบาล
 12. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 13. การอำนวยความสะดวกและบริการอย่างประทับใจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  ประกอบด้วย

 1. 1.     ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  แนวทางการพัฒนา

1.1  ส่งเสริมให้ราษฎรผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการช่วยเหลือ

1.2  ส่งเสริมสวัสดิภาพชุมชน

1.3  การรักษาความสงบเรียบร้อย  จัดระเบียบสังคม  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

 1. 2.     ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนา

2.1  การพัฒนาด้านคมนาคม

2.2  การพัฒนาด้านขยายเขตไฟฟ้า

2.3  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  แนวทางการพัฒนา

3.1  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

3.2  การพัฒนาส่งเสริมการมีรายได้

2.3  ส่งเสริมกิจกรรมการออมและเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน

          4.  ยุทธศาสตร์พัฒนาส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  นันทนาการและประเพณีท้องถิ่น  แนวทางการพัฒนา

               4.1  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

               4.2  ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

               4.3  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

               4.4  ส่งเสริมอนุรักษ์  การสืบสานศิลปะและประเพณีท้องถิ่น

               4.5  ส่งเสริมด้านนันทนาการและการกีฬา

          5.  ยุทธศาสตร์พัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนา

               5.1  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               5.2  การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย

               5.3  การส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุขมูลฐานและป้องกันโรคติดต่อ

          6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  แนวทางการพัฒนา

               6.1  ปรับปรุงกระบวนงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชนและ  จัดหา  เครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

               6.2  การพัฒนาองค์กรและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

               6.3  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม  ประชาธิปไตย  และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร