ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2563

2. ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535

4. ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4  พ.ศ.2561

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

6. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

7. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

8. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2561

10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 พ.ศ.2554

11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 พ.ศ.2563 

ระบบ E-service

การบริการ E-Service
"ช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ"

เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี

1. แบบคำร้องทั่วไปออนไลน์  คลิก

2. แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะและบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย คลิก

3. แบบฟอร์มขอซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง คลิก

4. แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ คลิก

มาตรฐานการให้บริการ

--

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

--

คู่มือการให้บริการ

คู่มือสำหรับบริการประชาชน