ประวัติเทศบาล

ชุมชนกุดหมากไฟ ก่อตั้งขึ้นราวปี พ.ศ.2492 อยู่ในการปกครองของบ้านห้วยไร่ ตำบลหมากหญ้า อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี ได้ยกฐานะขึ้นเป็นหมู่บ้าน ในปี พ.ศ.2498  ต่อมาในปี พ.ศ.2509 ได้แยกการปกครองออกมาเป็นตำบลอูบมุง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  และในปี พ.ศ.2520   จึงได้แยกการปกครองเป็นตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  ปัจจุบันมีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่   หมู่ที่ 1 บ้านกุดหมากไฟ   หมู่ที่ 2   บ้านโนนสว่าง   หมู่ที่ 3 บ้านโคกล่าม  หมู่ที่ 4 บ้านโนนโพธิ์   หมู่ที่ 5 บ้านกุดน้ำใส   หมู่ที่ 6   บ้านหนองแสง  หมู่ที่ 7 บ้านหนองแวงจุมพล   หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงศรีชมภู   หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวงพัฒนา  หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวงศรีวิไล    และหมู่ที่ 11 บ้านแสงอร่าม

เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ    ได้รับการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลตั้งแต่วันที่ ๓๑  สิงหาคม 25๕๕