ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฐานข้อมูลทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการเกษตร (เกษตรกรรม)

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้าน (องค์กรชุมชน) คลิก