จำนวนประชากร

จำนวนประชากรในตำบลกุดหมากไฟ  ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564