ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ

  

ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ

1.  พื้นที่เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  มีเนื้อที่จำนวน  60,945  ไร่

2.  ประชากร  รวมทั้งสิ้น  7,782  คน  (ข้อมูล  ณ  วันที่  29  สิงหาคม 2565)

 • ประชากรชาย  3,928  คน 
 • ประชากรหญิง  3,854  คน

3.  จำนวนครัวเรือน  รวมทั้งสิ้น  2,010  ครัวเรือน

4.  ประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณปี  พ.ศ.   2565  จำนวน   58,000,000   บาท  (ห้าสิบแปดล้านบาทถ้วน)

      *  เงินเดือน  ค่าจ้าง  บุคลากร  จำนวน  23,594,732  บาท 

          *  งบลงทุน  จำนวน  6,373,800  บาท

          *  ค่าใช้จ่ายบุคลากรตามมาตรา  35  คิดเป็นร้อยละ  33.46

          *  เงินทุนสำรองสะสม  จำนวน  22,295,299.54  บาท

5.  บุคลากรเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  รวมทั้งสิ้นจำนวน  85  ราย

*  พนักงานเทศบาล  จำนวน  23  ราย

*  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  28  ราย

*  พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  20  ราย

*  ข้าราชการครู  จำนวน  9  ราย

*  ลูกจ้างประจำ  จำนวน  1  ราย

*  พนักงานจ้างเหมา  จำนวน  4  ราย

6.  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  เกษตรกรรมโดยคิดเป็นร้อยละ  90%  ประกอบอาชีพทำสวนมะม่วงนอกฤดูซึ่งส่งออกไปยังต่างประเทศ

7.  กลุ่มอาชีพในตำบลกุดหมากไฟ  มีทั้งหมด  จำนวน  59  กลุ่ม  ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเรียบร้อยแล้ว

8.  ผู้สูงอายุ  จำนวน  1,501  ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31  สิงหาคม 2565)

9.  ผู้พิการ  จำนวน  250  ราย  (ข้อมูล ณ วันที่  31  สิงหาคม  2565)

10.  แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ  ได้แก่  น้ำตกหินตั้ง  วัดภูตะเภาทอง  และกลุ่มศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพในตำบลกุดหมากไฟ 

11.  วัดและสำนักสงฆ์  จำนวน  16  แห่ง

12.  ด้านทรัพยากรแหล่งน้ำ  อ่างเก็บน้ำ  จำนวน  4  แห่ง  ลำห้วย  จำนวน  17  สาย

เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี

เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ

อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประวัติความเป็นมา

ชุมชนกุดหมากไฟ  ก่อตั้งขึ้นราวปี  พ.ศ.  2492  อยู่ในการปกครองของบ้านห้วยไร่   ตำบลหมาก

หญ้า อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ได้ยกฐานะขึ้นเป็นหมู่บ้านในปี  พ.ศ.  2498  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2509  ได้แยกการปกครองออกมาเป็นตำบลอูบมุง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  และในปี พ.ศ.  2520   จึงได้แยกการปกครองเป็นตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่  30  มีนาคม  2539  และปัจจุบันจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2555

ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  ตั้งอยู่บ้านหนองแวงพัฒนา  หมู่ที่  9  ตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  41220  หมายเลขโทรศัพท์  042-125299 , 042-125300  โทรสาร  042-125300  ต่อ  17อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  เป็นระยะทาง  50  กิโลเมตร     

อาณาเขต

ด้านเหนือ        อาณาเขตติดต่อตำบลอูบมุง  กับตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ  

ด้านใต้            อาณาเขตติดต่อตำบลกุดดู่  และตำบลปางกู่   อำเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลำภู 

ด้านตะวันออก   อาณาเขตติดต่อตำบลแสงสว่าง   อำเภอหนองแสง  อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี  และตำบลโนนสมบูรณ์  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

ด้านตะวันตก     อาณาเขตติดต่อตำบลอูบมุง  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี

เนื้อที่

มีเนื้อที่  97.5  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็น  60,945  ไร่  ความหนาแน่นประชากร  เฉลี่ย  80 คน/ตารางกิโลเมตร

 

สภาพภูมิประเทศ

                    ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน และพื้นที่ราบลุ่มอยู่บริเวณทิศตะวันตกของตำบล ความลาดชันของพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันมากกว่า  35  เปอร์เซ็นต์  มีห้วยหลวงและลำน้ำสาขา เช่น ห้วยไห  ห้วยเชียงลี  ห้วยคล้าย  ห้วยหินแตก  ห้วยลึก  ห้วยคำก้านเหลือง  ห้วยอ่าง  ห้วยวังปลา  ห้วยตาลเหี้ยน  ห้วยป่าหวาย  เป็นระบบทางน้ำหลัก  โดยทิศทางการลาดเทของพื้นที่จากทางด้านทิศตะวันออกไปทางด้านทิศตะวันตกของตำบล  ความสูงของพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง  230 – 500  เมตร  เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และมีจุดสูงสุดอยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตำบล  ซึ่งมีความสูง  561  เมตร

 

ลักษณะสภาพภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  จัดอยู่ในภูมิอากาศ

แบบมรสุมเขตร้อน(Tropical monsoon climate) ซึ่งแบ่งได้  3  ฤดู  คือ ฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พัดมาจากประเทศจีน จะพัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมา  ฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนจะมีอากาศร้อนและอบอ้าว  ส่วนฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยฝนที่ตกจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่ไม่มากนัก ปริมาณฝนที่ตกในบริเวณนี้ ส่วนใหญ่จะเกิดจากพายุดีเปรสชัน มีลักษณะเป็นลมพายุหมุน มีทิศทางไม่แน่นอน ส่วนใหญ่จะเคลื่อนตัวมาจากทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปถึงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถ้าปีใดมีพายุดีเปรสชันมาถึงน้อย ก็จะพบกับความแห้งแล้งกระทบต่อการเกษตร แต่ถ้าปีใดมีพายุดีเปรสชันเข้ามาติดต่อกัน ทำให้ฝนตกต่อเนื่องหลายวัน ก็มักจะเกิดน้ำท่วม พายุดีเปรสชันจะมีอิทธิพลเด่นขึ้นในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน

 

การปกครอง

หมู่บ้านจำนวน  11   หมู่บ้าน    (ข้อมูล  ณ  วันที่  29  สิงหาคม  2565)

หมู่บ้าน

ชาย (คน)

หญิง  (คน)

รวม  (คน)

จำนวนครัวเรือน

หมู่ที่ 1  บ้านกุดหมากไฟ

506

498

1,004

266

หมู่ที่ 2  บ้านโนนสว่าง   

631

563

1,194

280

หมู่ที่ 3  บ้านโคกล่าม    

382

388

770

195

หมู่ที่ 4  บ้านโนนโพธิ์    

292

278

570

165

หมู่ที่ 5  บ้านกุดน้ำใส    

418

423

841

222

หมู่ที่ 6  บ้านหนองแสง  

202

203

405

109

หมู่ที่ 7  บ้านหนองแวงจุมพล

306

319

625

162

หมู่ที่ 8  บ้านหนองแวงศรีชมภู

375

337

712

192

หมู่ที่ 9  บ้านหนองแวงพัฒนา

289

266

555

143

หมู่ที่ 10  บ้านหนองแวงศรีวิไล

280

279

559

148

หมู่ที่ 11  บ้านแสงอร่าม   

247

300

547

128

              รวม

3,928

3,854

7,782

2,010

 

รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน

หมู่บ้าน

ชื่อ  -  สกุล

เบอร์โทร

หมู่ที่ 1  บ้านกุดหมากไฟ

นายสมพงษ์  นาสมวาส  (กำนัน)

085-0148294

หมู่ที่ 2  บ้านโนนสว่าง   

นายสุพี  คำทา

087-6146167,080-8390515

หมู่ที่ 3  บ้านโคกล่าม    

นางสุพรรณ  พันพรม

062-4025515,061-0431617

หมู่ที่ 4  บ้านโนนโพธิ์    

นายพรสัญ  ศรีวิชา

061-0671365

หมู่ที่ 5  บ้านกุดน้ำใส    

นางปราณี  ไชยคำภา

080-4189041

หมู่ที่ 6  บ้านหนองแสง  

นายปีรพงษ์  สอดศรี

080-4205131,087-6378078

หมู่ที่ 7  บ้านหนองแวงจุมพล

นายโสภณ  อินอำคา

080-1932866,092-7987906

หมู่ที่ 8  บ้านหนองแวงศรีชมภู

นายพวง  เทพมณี

083-2877922

หมู่ที่ 9  บ้านหนองแวงพัฒนา

นายพนม  สุทธิแสน 

063-7289965

หมู่ที่ 10  บ้านหนองแวงศรีวิไล

นายปรีดา  ผาวิชัย

087-6378078

หมู่ที่ 11  บ้านแสงอร่าม   

นายทวี  ไชยแสง

065-3421082,082-6186020

 

ด้านเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชากรในเขตตำบลกุดหมากไฟ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เนื่องจากสภาพที่ดินมีความเหมาะสมกับการปลูกพืชไร่  พืชสวน  เลี้ยงสัตว์  อุตสาหกรรมในครัวเรือนที่สำคัญคือ  การทอผ้าพื้นเมืองด้วยมือ  อาทิเช่น  ผ้าไหม  ผ้าฝ้าย  ผ้าสายฝน  อาชีพที่สร้างชื่อเสียงให้ตำบลกุดหมากไฟ  คือการปลูกมะม่วงนอกฤดู  เป็นต้น

 

กลุ่มอาชีพ

 1. กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงนอกฤดู
 2. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
 3. กลุ่มถักกระเป๋าจากด้ายไหม
 4. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
 5. กลุ่มทอเสื่อกก
 6. กลุ่มจักสานจิ๋ว
 7. กลุ่มจักสานใหญ่
 8. กลุ่มทอผ้าไหม
 9. กลุ่มดอกไม้จันทน์
 10. กลุ่มเลี้ยงปลาดุก
 11. กลุ่มตีมีด
 12. กลุ่มปลูกผัก
 13. กลุ่มนวดแผนไทย
 14. โรงสีชุมชน

 

หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่

-          สถาบันการเงิน  (ธนาคารชุมชน)        1        แห่ง

-          โรงแรม                                   -         แห่ง

-          ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                        1        แห่ง

-          โรงงานอุตสาหกรรม                     -         แห่ง

-          โรงสีข้าว                                  15      แห่ง

 

ด้านทางสังคม

สถานศึกษา

- โรงเรียนมัธยมศึกษา                                                     จำนวน    1     แห่ง

                              1. โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม (สังกัด สพม.)

- โรงเรียนประถมศึกษา                                                   จำนวน    2     แห่ง

                             1. โรงเรียนบ้านโคกล่าม (สังกัด สพฐ.)

                             2. โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล (สังกัด สพฐ.)

- โรงเรียนขยายโอกาส                                                    จำนวน    1      แห่ง

                             1. โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ  (สังกัด สพฐ.)

ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย (กศน.)                                      จำนวน    1      แห่ง

-  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์

                             1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนกุดหมากไฟ

                             2.  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมงคลคำบำรุง                        

                             3.  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดป่าเลไลย์

                             4.  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอุดมศิลป์

 

วัดและสำนักสงฆ์    16   แห่ง  ดังนี้

                             1. วัดมงคลคำบำรุง                           2. วัดบูรพาราม

                             3. วัดป่าเลไลย์                                4. วัดโพธิ์ศรีราษฎร์บำรุง

                             5. วัดกลางบุรี                                 6. วัดหาดทรายทอง

                             7. วัดแสงประทีป                             8. วัดอุดมศิลป์

                             9. วัดแสงอร่ามบรรพต                       10. วัดภูสังโฆ

                             11. วัดภูตะเภาทอง                          12. วัดถ้ำสะแกทอง

                             13. วัดภูพานทอง                            14. วัดถ้ำแล้ง

                             15. วัดป่าภูคำน้อย                           16. วัดป่าดอยน้ำจั้น

สาธารณสุข

- โรงพยาบาล                                                              จำนวน   2   แห่ง

                             1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดหมากไฟ

                             2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงจุมพล

- สถานพยาบาล                                                           จำนวน   2   แห่ง

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                                 จำนวน   -    แห่ง

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

                    -  ลำห้วย                                                                  จำนวน  17  สาย

                                      1.  ห้วยป่าหวาย                    2.  ห้วยคำเข

                                      3.  ห้วยตาลเหี้ยน                 4.  ห้วยเชียงลี

                                      5.  ห้วยหลวง                       6.  ห้วยหินแตก

                                      7.  ห้วยแสง                         8.  ห้วยไห

                                      9.  ห้วยคำก้านเหลือง            10.  ห้วยนกเต็น

                                      11.  ห้วยหินตั้ง                     12.  ห้วยขี้เกีย

                                      13.  ห้วยลึก                        14.  ห้วยคำกลาง

                                      15.  ห้วยวังปลา                    16.  ห้วยแล้ง

                                      17.  ห้วยโลกปลาดุก

 

          -  บึง  หนอง  อ่างเก็บน้ำ  จำนวน  5  แห่ง

                                      1.  อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย  (โครงการพระราชดำริ)

                                      2.  อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงลี

                                      3.  อ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก

                                      4.  อ่างเก็บน้ำคำก้านเหลือง

                                      5.  อ่างเก็บน้ำห้วยหินตั้ง

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 1. น้ำตกหินตั้ง
 2. น้ำตกตาดข่า
 3. น้ำตกวังป่าเตย
 4. อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงลี
 5. อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย

 

จุดเด่นของพื้นที่

                   เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เป็นตำบลต้นน้ำของลำห้วยต่าง ๆ  ที่สำคัญโดยเฉพาะลำห้วยหลวงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้  ลำห้วย  และอ่างเก็บน้ำ  มีน้ำตกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนตำบลและนักเที่ยวพื้นที่ใกล้เคียง  มีวัดสำคัญ ๆ  เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วย