แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน (ทต.กุดหมากไฟ) ภายใต้กลุ่มงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก  ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่  แบบรถเข็น  ขนาดไม่น้อยกว่า  340  วัตต์  จำนวน  12  ระบบ  และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่  แบบลากจูง  ขนาดไม่น้อยกว่า  3060  วัตต์  จำนวน  7  ระบบ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง  อด.3165  บ้านหนองแวงพัฒนา  หมู่  9  ไปอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงลี  หมู่  9  บ้านหนองแวงพัฒนา  กว้าง  6-8  เมตร  จำนวน  2  ช่วงรวมระยะทาง  743  เมตร  หนา  0.04  เมตร  จำนวน  2  ช่วง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านกุดหมากไฟ  หมู่ที่  1  ไปบ้านหนองบัวเงิน  ขนาดผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  680  เมตร  หนา  0.15  เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท1-01  กรมการปกครอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕)

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง  ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ  

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่  ๒  (เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง  เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๕)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑) 

ระกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสว่าง หมู่ที่2 ไปวัดป่าโนนสว่าง (ถ้ำแล้ง) จำนวน  3 ช่วง บ้านโนนสว่างหมู่ที่ 2 ตำบลกุดหมากไฟ หรือมีพื้นที่รวม 13,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564