แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๕)

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง  ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ  

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่  ๒  (เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง  เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๕)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑) 

ระกาศเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสว่าง หมู่ที่2 ไปวัดป่าโนนสว่าง (ถ้ำแล้ง) จำนวน  3 ช่วง บ้านโนนสว่างหมู่ที่ 2 ตำบลกุดหมากไฟ หรือมีพื้นที่รวม 13,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564