ระบบ E-service

การบริการ E-Service
"ช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ"

เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี

1. แบบคำร้องทั่วไปออนไลน์  คลิก

2. แบบลงทะเบียนขอรับถังขยะและบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย คลิก

3. แบบฟอร์มขอซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง คลิก

4. แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ คลิก

5. คำร้องขอรับบริการด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (งานควบคุมเหตุรำคาญ)