จองห้องประชุมออนไลน์

วิสัยทัศน์

องค์กรสู่มาตรฐาน  บ้านเมืองพัฒนา ชาวประชามั่นคง  ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

          จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำรวมทั้งการคมนาคมสะดวก

          บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

          ส่งเสริมการศึกษา

          ไฟฟ้าสว่างทุกครัวเรือน

          สร้างความเข้าใจระหว่างองค์กรและประชาชน